Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

В края на всяка счетоводна година всяка фирма е длъжна да направи годишно счетоводно приключване и да подаде годишен финансов отчет (ГФО) към Търговския регистър, според приложимата финансова рамка, определена от МСФО и НСФОМСП.

 

Годишно счетоводно приключване от БИ ЕНД СИ СЪРВИС

Дейностите по годишно счетоводно приключване, които извършваме в края на всяка счетоводна година, включват: 

 • Годишен финансов отчет - индивидуален или консолидиран
  Изготвяме за Вас и предоставяме ГФО на база МСФО и НСФОМСП за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и за нуждите на мениджмънта. ГФО обикновено е индивидуален, но при необходимост и се изготвя и консолидиран ГФО.
 • Годишни данъчни декларации
  Съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО, като част от годишно финансово приключване, изготвяме и представяме годишни данъчни декларации.
 • Годишни статистически форми
  Като резултат от годишно финансово приключване за всяка фирма, нашите счетоводители изготвят и предоставят необходимите годишни статистически форми за Националния статистически институт.

 

Задължително ли е извършването на годишно счетоводно приключване?

Извършването на годишно счетоводно приключване е задължително по закон, дори за фирмите, които не са извършвали дейност през изминалата счетоводна година. Съответно, компаниите, които не са подали ГФО в съответния законов срок, подлежат на санкции. 

 

Предимства на годишно счетоводно приключване за Вашата фирма

Въпреки задължителния си характер, годишно счетоводно приключване, респективно изготвеният като резултат ГФО, може да използва като финансов анализ, който да Ви даде ценна информация за състоянието и потенциала за развитие на Вашия бизнес. 

 

Цели на годишно счетоводно приключване 

Формиране и уточняване на финансовите показатели за дейността, осъществена през изминалата година.

 • Установяване на крайни финансови резултати на компанията към края на счетоводната година (31 декември).
 • Установяване на цялостно имуществено и финансово състояние на компанията към края на счетоводната година (31 декември).

 

Етапи на годишно счетоводно приключване

Подаването на ГФО е последната стъпка от изготвянето на годишно счетоводно приключване. Преди нея, за всяко годишно счетоводно приключване преминава през следните етапи: 

 • Анализ на счетоводните сметки като част от годишно счетоводно приключване - включва:
  • Покупки и продажби - извършва се преглед на покупките и продажбите, извършени през последните месеци за периода, за който се извършва годишно счетоводно приключване, както и през първите месеци на следващия период;
  • Начисляване на регулярни разходи, съгласно сключени договори - за да се осигури тяхната пълнота, се извършва аналитичен месечен преглед.
 • Инвентаризация на активи и пасиви
  • При годишно счетоводно приключване за вземат предвид дълготрайни материални активи, материални запаси, вземания от контрагенти, парични средства и други;
  • Като пасиви могат да бъдат отчетени задължения към търговски предприятия, задължения по заеми и други.
 • Приключване на счетоводните сметки
 • Отчитане на данъците върху дохода
 • Изготвяне и представяне на финансов анализ - ГФО

 

Въпроси и заявка за годишно счетоводно приключване 

Независимо дали ползвате нашите счетоводни услуги, или не, можете да заявите извършване на годишно счетоводно приключване и подаване на ГФО от счетоводителите в счетоводна къща БИ ЕНД СИ СЪРВИС. Ние сме готови да отговорим и на всеки Ваш въпрос, свързан с годишно счетоводно приключване. 

Потърсете ни: