Финансов анализ

Изготвяне на Финансов анализ

С оглед на необходимостта на всяка компания от изготвянето на финансов анализ, той се включва като част от портфолиото счетоводни услуги, които счетоводителите на БИ ЕНД СИ СЪРВИС предлагат.

 

Важно ли е изготвянето на финансов анализ за компанията ми?

Освен че е задължителен документ, резултат от извършването на годишно счетоводно приключване, регулярният финансов анализ е сред важните инструменти за управлението на една компания. Той позволява на собствениците на бизнес да получат информация за финансовото здраве на компанията, която управляват, както и да го използват като стабилен показател за потенциала на бизнеса за растеж.

Другата причина, поради която бихте имали нужда от изготвяне на финансов анализ на компанията, е необходимост. Финансов анализ може да бъде необходим за отчет пред акционери и собственици, като част от процеса на кандидатстване пред кредитиращи институции, при изискване от международни организации и други.

 

Какво се включва във финансов анализ?

Обичайното разбиране за финансов анализ на една компания е сравнението на текущите приходи и разходи на компанията с тези от предходната година. Съвременните мениджъри разбират, че при изготвянето на финансов анализ се взема предвид много повече информация и той се изготвя по голям брой показатели. 

Използвайки финансовите Ви отчети за период от две или три години назад, нашите счетоводители изготвят за Вас обстоен и професионален финансов анализ, който показва състоянието и развитието на фирмата.

 

Индекси, включени в доклада с финансов анализ

Предоставяме Ви финансов анализ във форма на доклад, който съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода, които включват:

 • Показатели за рентабилност
  • Рентабилност на приходите
  • Рентабилност на собствения капитал
  • Рентабилност на пасивите
  • Капитализация на активите
 • Показатели за ефективност
  • Ефективност на приходите
  • Ефективност на разходите
 • Показатели за ликвидност
  • Постоянен капитал
  • Оборотен капитал
  • Обща ликвидност
  • Бърза ликвидност
  • Незабавна ликвидност
  • Абсолютна ликвидност
 • Показатели за финансова автономност
  • Коефициент на финансова автономност
  • Коефициент на задлъжнялост
 • Показатели за обръщаемост на материалните запаси
  • Времетраене на един оборот
  • Брой на оборотите
  • Заетост на материалните запаси
 • Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти
  • Период на събиране на вземанията от клиенти
  • Период на погасяване на задълженията към доставчици
 • Показатели за динамика и за структура
  • Показатели за активите и пасивите
  • Показатели за приходите и разходите
  • Показатели за паричните потоци

​​

Въпроси и заявки за изготвяне на финансов анализ

Ако имате въпроси, свързани с изготвянето на финансов анализ или искате да заявите доклад, не се колебайте да се свържете със счетоводна къща БИ ЕНД СИ СЪРВИС Нашите счетоводители са на Ваше разположение: