Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Текущо счетоводно обслужване

Текущо счетоводно обслужване

Текущо счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване - B&SI Service

В нашата счетоводна къща ще се съобразим със сферата на дейност и индивидуалната специфика на вашия фирма, независимо от нейния размер и структура. Текущото ни счетоводно обслужване е насочено към максималната удволетвореност на нашите клиенти. 

Отчитайки изискванията на Закона са счетоводството и стандартите за финансовите отчети (НСФОМСП и МСФО), заемайки се с оперативното счетоводно обслужване на вашата фирма, ние можем да направим следното: 

 • Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика; 
 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;
 • Текущо счетоводно обслужване и обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Счетоводно обслужване и отчитане на складово стопанство на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
 • Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";
 • Счетоводно обслужване и отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, и цялостно счетоводно обслужване на Вашите нужди като мениджър на фирмата.

Web Analytics