Текущо счетоводно обслужване

Цялостно счетоводно обслужванеСчетоводно обслужване - B&SI Service

При извършване на текущо счетоводно обслужване, счетоводителите от БИ ЕНД СИ СЪРВИС подхождат индивидуално, така че да предоставим най-добрите решение за Вас и Вашия бизнес. За да Ви гарантираме това, част от факторите, които вземаме предвид при текущо счетоводно обслужване, са: 

 • Сфера на дейност на фирмата;
 • Индивидуална специфика на фирмата.

Ние взимаме предвид размера и структурата на Вашата фирма, за да можем да Ви предложим подходящи подходи за текущо счетоводно обслужване, но не ги смятаме за фактори, които определят развитието на бизнеса Ви, нито при определяне на цени за счетоводни услуги

Основната цел на всички счетоводни услуги, които БИ ЕНД СИ СЪРВИС предлага, в това число и текущо счетоводно обслужване, е нашите клиенти да са максимално удовлетворени и техния бизнес да се развива.

 

Текущо счетоводно обслужване от БИ ЕНД СИ СЪРВИС

Заемайки се с текущо счетоводно обслужване на Вашата фирма, ние отчитаме изискванията на Закона за счетоводството, както и стандартите за финансовите отчети, регламентирани от НСФОМСП и МСФО.  

Въз основа на това, както и на спецификата на Вашия бизнес, ние предлагаме следните дейности по текущо счетоводно обслужване:

 • Организация формата на фирменото счетоводство и изготвяне на счетоводна политика; 
 • Изготвяне и актуализация на индивидуален счетоводен сметкоплан;
 • Създаване на индивидуална счетоводна аналитичност;
 • Текущо счетоводно обслужване и обработка на първичните счетоводни документи, приходни, разходни, банкови и други;
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри;
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи;
 • Счетоводно обслужване и отчитане на складово стопанство на фирмата;
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС и VIES;
 • Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";
 • Счетоводно обслужване и отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели, и цялостно счетоводно обслужване на Вашите нужди като мениджър на фирмата.

 

Свържете се с нас за текущо счетоводно обслужване на Вашата фирма

Доверете се на професионализма на нашите счетоводители, изграден въз основа на над 30 години опит. Станете един от доволните клиенти на БИ ЕНД СИ СЪРВИС, а ние Ви гарантираме индивидуален подход и професионални счетоводни услуги, в това число, текущо счетоводно обслужване. 

Свържете се с представителите на счетоводна къща БИ ЕНД СИ СЪРВИСИС, според местоположението Ви: