Финансов Анализ

При необходимост (отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции, изисквания на международни организации и др.) в БИ ЕНД СИ СЪРВИС можем да изработим обстоен и професионален финансов анализ на състоянието и развитието на фирмата, на база финансовите отчети за период от 2 или 3 години назад. Докладът съдържа всички индекси на развитие и представя тенденциите в дейността на фирмата през периода:

 • Показатели за рентабилност
  • Рентабилност на приходите
  • Рентабилност на собствения капитал
  • Рентабилност на пасивите
  • Капитализация на активите
 • Показатели за ефективност
  • Ефективност на приходите
  • Ефективност на разходите
 • Показатели за ликвидност
  • Постоянен капитал
  • Оборотен капитал
  • Обща ликвидност
  • Бърза ликвидност
  • Незабавна ликвидност
  • Абсолютна ликвидност
 • Показатели за финансова автономност
  • Коефициент на финансова автономност
  • Коефициент на задлъжнялост
 • Показатели за обръщаемост на материалните запаси
  • Времетраене на един оборот
  • Брой на оборотите
  • Заетост на материалните запаси
 • Показатели за взаимоотношенията с основните контрагенти
  • Период на събиране на вземанията от клиенти
  • Период на погасяване на задълженията към доставчици
 • Показатели за динамика и за структура
  • Показатели за активите и пасивите
  • Показатели за приходите и разходите
  • Показатели за паричните потоци