Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Регистрация на софтуерно дружество

Регистрация на софтуерно дружество

2020-01-10 10:00:14
Регистрация на софтуерно дружество

Регистрация на софтуерно дружество

 

 

Въпрос:

Здравейте,

При регистрация на фирма занимаваща се с производство на софтуер, който ще носи приходи от реклама, как се описва софтуерът, който ще се импортира като първоначален актив (този софтуер също ще носи приходи от реклама, няма да помага при производството на нов софтуер и ще е вече създаден)?

Поздрави!

апорт, счетоводство, софтуер, начален капитал, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София
 

 

Отговор:

Здравейте,

Ако имате предвид, че съществуващият вече софтуер искате да апортирате като основен капитал, с който да регистрирате новоучредена фирма, то се спазват разпоредбите за учредяване на дружество чрез апорт. Материалните предпоставки за осъществяване на апорта са поместени в чл. 72 и чл. 73 от ТЗ, като името на вносителя, основанието на правата му, както и пълното описание и паричната оценка на непаричната вноска са задължителен реквизит на всеки дружествен договор, респ. устав. Оценяването на вноската в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се прави от 3 независими вещи лица които се посочват от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията като се цели осигуряването на обективност. Те изготвят заключение, което се представя в Търговския регистър със заявлението за вписване. Вписването създава презумпция за валидно извършване на апорта. Оценката, съдържаща се в дружествения договор, съответно в устава, не може да бъде по-висока от тази в заключението на вещите лица. Ако някой от членовете на търговското дружество не е съгласен с нея, законът му предоставя алтернативните възможности да внесе парична вноска или да откаже да участва в дружеството. За да бъде годен предметът за апорт, непаричната вноска трябва да може да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството, да е парично оценима и да е в гражданския оборот. Тя следва да представлява прехвърлимо имуществено право, което да не е със строго личен характер. Във Вашия случай предполагаме, че ще е много трудно да се намерят оценители на софтуер, който Вие сте създали.

Много по-лесно ще е да регистрирате фирмата с парична вноска (минимум 2 лева капитал) и след това фирмата да изкупи от създателя самия софтуер. По този начин същият ще стане собственост на дружеството и ще бъде постигнат същия ефект както след апорта.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics