Данъчни услуги

Всеки счетоводител в БИ ЕНД СИ СЪРВИС е отлично запознат с данъчното законодателство на Република България и е започнат с последните промени в него. Като допълнение, нашата счетоводна къща има над 30 години опит с комуникация с държавните институции и в частност, с данъчната администрация.

Благодарение на това нашите счетоводители Ви предоставят професионални данъчни услуги, базирани на задълбочени познания и богат опит. Ние подхождаме индивидуално към всяка компания, така че да намерим оптималните решения за бюджета ѝ.

 

Какви данъчни услуги предлагат счетоводителите на БИ ЕНД СИ СЪРВИС?

В зависимост от Вашите нужди и тези на Вашия бизнес, нашите счетоводители Ви предоставят адекватни и професионални данъчни услуги. Ние планираме и оптимизираме данъчните Ви задължения по начин, който максимално щади бюджета на компанията Ви.

Разгледайте списъка данъчни услуги, които нашата счетоводна къща предлага: 

 • Данъчни консултации
  Една от най-честите данъчни услуги, които извършваме, са данъчни консултации по пряко и косвено данъчно облагане, свързани със ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС *.
 • Данъчна защита при ревизии
  Като част от нашите данъчни услуги е оказването на съдействие при данъчни ревизии. Тези данъчни услуги включват подготвяне на писмени пояснения, коментари, обжалване на решения и друга кореспонденция със съответните държавни институции.
 • Защита при данъчни санкцииТълкуването на данъчните закони и наредби в някои случаи е нееднозначно. Като резултат, приложението им може да доведе до различни административни и данъчни санкции. Затова, ако Ви се случи да Ви бъдат издадени актове за административни и данъчни нарушения, можете да се обърнете към Вашия счетоводител за съдействие и данъчна консултация. Ако съответната данъчна или административна санкция е оспорима, ние изготвяме становища, възражения и коментари към страните, както и ако е обосновано, издадените данъчни и административни актове се обжалват пред съответните институции.
 • Оптимизиране на задължения и данъчно планиране
  Базирано на познанията и опита на нашите счетоводители, те ще Ви предложат данъчни услуги по индивидуално оптимизиране на данъчни задължения, минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране за Вашата фирма.

 

Безплатни данъчни услуги

Извършването на данъчни услуги за клиенти (настоящи и бъдещи), които ползват абонаментно обслужване, както и за клиентите, ползващи нашите счетоводни услуги, е БЕЗПЛАТНО, в това число, данъчни консултации и данъчна защита. 

За тези от вас, които са настоящи или бъдещи клиенти на някой от нашите планове за абонаментно счетоводно обслужване и ползват нашите счетоводни услуги, всички данъчни консултации и защита са БЕЗПЛАТНИ!

 

Въпроси или заявка на данъчни услуги

В случай, че имате нужда от допълнителна информация или разяснения в сферата на данъчните услуги, свържете се с нашите счетоводители. При тях можете и да заявите извършването на данъчни услуги, от които се нуждаете. 
Свържете се с нас: 

 


 

* Съкращения:

 • ЗДДФЛ - Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • ЗМДТ - Закон за местните данъци и такси

 • ЗКПО - Закон за корпоративното подоходно облагане

 • ЗДДС - Закон за данък върху добавената стойност

 • ЗАДС - Закон за акцизите и данъчните складове