Закупуване на дялове от инвестиционен взаимен фонд от юридическо лице

Закупуване на дялове от инвестиционен взаимен фонд от юридическо лице

 

Въпрос:
Здравейте!

Юридическо лице иска да закупи дялове от инвестиционен  взаимен фонд. Как ще бъде осчетоводена операцията? Парите за такъв тип покупка на фирмата от къде ще се излезнат? От печалбата ли трябва да са? Каква би била изгодата на една фирма да направи такъв тип инвестиция?

Парите на фирмата за такъв тип инвестиция трябва ли да са след платен данък? Печалбата  от такъв тип инвестиция не се облага с плосък данък, но трябва ли да се плаща дивидент на реализираната печалба от взаимен фонд?

Благодаря предварително!

взаимен фонд, печалба, данъци, ЮЛ, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Директно към въпросите:

1. Как ще бъде осчетоводена операцията? - Всичко зависи от идеята, с която се закупуват тези дялове. Ако се закупуват с цел дългосрочна инвестиция (над 1 година), то и следва това да се отрази така в счетоводството (т.е. на гр. 22 от счетоводния сметкоплан - инвестиции). Ако инвестицията е по-скоро крактоксрочна (под 1 година) то осчетоводяването ще е по гр. 51 от сметкоплана - финансови активи.

2. Парите за такъв тип покупка на фирмата от къде ще се излезнат? От печалбата ли трябва да са? -  При всички положения парите ще излязат или от касата или от банковата сметка на юридическото лице. А до там те може да са стигнали както от реализирана печалба от фирмата, така и от уставния капитал на юридическото лице, от получен заем или от допълнителна парична вноска на собственика/собствениците на юридическото лице. Т.е. парите могат да дойдат както от оперативната дейност на фирмата, така и от допълнителен капитал, който фирмата е привлякла специално за тази инвестиция.

3. Каква би била изгодата на една фирма да направи такъв тип инвестиция? - Изгодата е евентуална печалба. Реално инвестирайки определена сума в подобен фонд, самия фонд използва тези пари за покупка на различни финансови инструменти формирайки т. нар. "портфейл". Във всеки един момент този "портфейл" има стойност, който зависи от стойността на закупените финансови инструменти. Ако стойността на тези финансови инструменти се е покачила, то и стойността на "портфейла" се покачва, което означава и че стойността на дяловете на юридическото лице, които притежава във фонда (респективно в неговия "портфейл") също се покачва. В един определен момент юридическото лице решава да продаде тези свои дялове (този тип фондове са задължени да ги изкупят при предварително договорени условия) и ако фонда е управлявало добре своя "портфейл", то ще ги продаде на по-висока стойност от стойността на покупката, т.е. ще реализира печалба. Естествено съществува и риск от загуба. Изгодата на една фирма от това била:

- Фирмата има свободни пари, които не знае в какво да ги инвестира

- Фирмата има свободни пари, но мениджмънта няма време да се занимава с проучване и осъществяване на инвестиции

- Фирмата има свободни пари и иска да ги инвестира във финансови активи, но мениджмънта не разбира от тази материя и решава да се довери на професионалисти (каквито се предполага, че са подобни фондове)

- Съгласно чл. 44 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и точка 21 от заключителните разпоредби към закона, евентуалната печалба от подобна инвестиция не е облагаема - т.е. не се дължи данък върху реализираната печалба от подобен тип инвестиция

Ако Дружеството, което е направило инвестиция във взаимен фонд е реализирало печалба, след като си продаде дяловете, то тази печалба не се облага с никакви данъци. Ако собствениците на това Дружество решат да разпределят реализираната печалба като дивидент, то чак тогава Дружеството трябва да им удържи и да внесе 5% данък дивидент от името на собствениците, ако те са физически лица. Ако собственици на Дружеството са Други Дружества, то не се удържа данък дивидент. Такъв ще се удържи когато по веригата бъде разпределен дивидент на крайните собственици - физически лица.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден