Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Изплащане на дружествен дял на починал съдружник в ООД

Изплащане на дружествен дял на починал съдружник в ООД

2020-07-27 08:40:00
Изплащане на дружествен дял на починал съдружник в ООД

Изплащане на дружествен дял на починал съдружник в ООД

 

 

Въпрос:

Здравейте,

Въпросът ми е свързан с изплащане на дружествен дял на починал управител в ООД. Може ли наследникът да иска приспадане от пасива в баланса (който е направен месеца преди да почине) на задължения, които са погасени по давност.
Благодаря предварително!

ООД, съдружник, ликвидационен дял, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон, имуществените последици за съдружник, прекратил участието си в дружеството се уреждат чрез счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието. Напускащият съдружник (починалия) има право на дял, който може и да се различава от дела в основния капитал на дружеството. Дружественият дял може да е по-голям поради нараснали печалби и резерви на дружеството или пък да е по-малък вследствие на реализирани загуби. При изчисляването на дела на напускащия съдружник (починалия) се взема за база собствения капитал на дружеството към момента на напускането на съдружника. Ако определени задължения са били погасени по давност, то те би следвало да са отписани от пасива за сметка на начислени провизии или начислен друг приход. По принцип собственият капитал е равен на активите на дружеството, намалени с неговите задължения. Изчисляването на дела на напускащия съдружник (починалия) се извършва като собствения капитал се разделя на броя на дяловете на съдружниците и се формира сумата за заплащане на напускащият (починалия) съдружник. Възможно е при определянето на дела на напускащия (починалия) съдружник да се използва съотношението на собствения капитал на дружеството към основния капитал по баланса към края на месеца на напускането. С получения относителен дял следва да се коригира делът на напускащият (починалия) съдружник в основния капитал. Резултатът от тази корекция представлява дела на напускащият (починалия) съдружник. Задължително следва да се следи при изплащането дела на напускащия (починалия) съдружник дали няма да намалее основния капитал под изискуемия минимум по Търговския закон. При положение, че сумата, която се изплаща на напускащият (починалия) съдружник ще доведе до намаляване на основния капитал при регистрацията на дружеството под изискуемия минимум е възможно да настъпи декапитализация на това дружество и същото да подлежи на дерегистрация по Търговския закон. Трябва да имате предвид, че начисленият дял на напускащият (починалия) съдружник следва да се третира като ликвидационен дял по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза местно или чуждестранно физическо лице от източник в България. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството. Окончателният данък за този вид доход е в размер на 5 на сто и се удържа от платеца на дохода за сметка на получателя.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics