ДЗЗД. Отчитане на провизии

ДЗЗД. Отчитане на провизии

2017-05-30 16:07:23
ДЗЗД. Отчитане на провизии

ДЗЗД и отчитане на провизии   счетоводни услуги, приход, разход, осигоровки, данъци, дззд, отчети, управител, пловдив, русе, бургас, софия

 

Въпрос:

За извършване на конкретна работа сме пристъпили към регистрация на фирма. Създадено е  ДЗЗД от ЮЛ с регистрация по ЗДДС . След приключбане на работата Друвеството носи гаранция за услугата 10 г., и през това време не може да бъде закрито и трябва да се подават декларации по ЗДДС и ГФО.
Дейността е завършена 2016 г.и през времето на гаранцията Дружеството няма да има приходи, а ще има разходи за заплата и осигуровки на управителя,който е по договор за управление и за счетоводното обслужване-по договор за възлагане.При приключване на 2016 г. Дружеството ще заплати данък, отчитайки само разходите за тази година, но това няма да е реалната печалба. Как трябва да се води счетоводството, за да се получи реален резултат. Може би аз греша и има друг начин за отчитане на ДЗЗД.

 

Отговор:

Здравейте,

След като сте пристъпили към регистрация на фирма в частност ДЗЗД, отговора на Вашия въпрос е свързан с НСС-37 Провизии, условни задължение и условни активи.

По същество при Вас са на лице и трите условия да начислите разход през тази година и да го провизирате за периода на задължението

1. В резултат на договора по който сте извършили дадената работа, за Вашето дружество съществува задължение да извърши разходи по гаранционната подръжка за извършената услуга.

2. В резултат на това задължение от дружеството ще "изтече" икономическа изгода под формата на парични средства ( заплати, осигуровки и евентуални разходи по отстраняване на дефекти по работата )

3. Дружеството може да направи достатъчно надеждна стойностна оценка на разходите по това задължение.

Имайки предвид горното, след като оцените всички тези разходи, ги начислите като такива през 2016 г. ( защото прихода свързан с тези  разходи ( предвидими като заплати и евентуални като гаранционна подръжка) е отчетен през 2016 г.), ще извършите корекция в данъчния финансов резултат в увеличение с тези разходи ( те реално не са извършени и с тях изкуствено е намален данъчния финансов резултат за 2016 г. ). 
С така създадения отсрочен данъчен актив, при обратното проявление  на временната данъчна разлика от начислените действителни разходи през следващите години за сметка на начислените провизии, ще можете намалите временните данъчни разлики директно за сметка на финансовия резултат .

Ако приемем, че сте изчислили стойността на разходите по въпросния договор в размер на 200 000 лв.:
1. за начисляване на провизиите

- д-т с/ка Разходи за провизии                    200 000

- к-т с/ка Провизии по изпълнение договор  200 000

2. За създаване на отсрочен данъчен актив

-д-т с/ка Временни данъчни разлики             20 000

-к-т с/ка Печалба и загуба                             20 000

През първата от следващите години например са извършени разходи по договора в размер на 15 000 

3. За отчитане на разхода за сметка на начислените през 2016 г. провизии

- д-т с/ка Разходи за провизии                      15 000

- к-т с/да Парични средства                          15 000

4. За обратното проявление на временната данъчна разлика
-д-т с/ка Печалба и загуба                            1 500
-к-т с/ка Временни данъчни разлики             1 500

Има нюанси с преоценка на провизиите, но при детайлното разглеждане на НСС-37 ще се запознаетев по-подробно с тях.

Надяваме се да сме били полезни

Поздрави.

 

 

Web Analytics