Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Намаляме годишния си данък законно!

Намаляме годишния си данък законно!

Намаляме годишния си данък законно!


Предвид течащата в момента данъчна кампания, в тази статия ще намерите няколко варианта за намаляване на годишния си данък по напълно законен начин.

На първо време ще уточним принципите на данъчното облагане за физическите лица, и оттам и евентуалните преференции които могат да ползват.
Физически лица, придобили доход през 2014 година трябва да подадат годишна данъчна декларация и да довнесът дължимия данък в срок до 30 април 2015г
Възможно е по напълно законен ред да се намали данъка за 2014г., установен в Закона за облагане на доходите на физически лица, чрез ползване на облекчения и отстъпки.
В зависимост от вида на облекчението в някои случаи се изискват допълнителни документи.

Данъкът върху доходите на физически лица е плосък, със ставка 10%. Една част от доходите се облагат авансово през годината при тяхното изплащане, както примерно работодателят удържа авансово данъка върху доходите по трудови правоотношения. Друг пример са лицата, които работят за своя сметка и са длъжни да внасят авансово данък през годината за първите три тримесечия (до края на м.Април за първото тримесечие; до края на м.Юли за второто тримесечие и до края на м.Октомври за третото тримесечие). Съществуват и други случаи за облагане на дохода с авансови вноски. При изготвянето на годишната данъчна декларация се формира общата годишна данъчна основа и сумата за довнасяне на данъка. Именно, тази обща данъчна основа е възможно да се намали по законов ред с данъчни облекчения, от което следва и намаляване на годишния данък.

 

Намаляване на данъка (отстъпка) при подаване на годишна декларация с електронен подпис или с персоналния идентификационен код (ПИК)

Ползването на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне, изисква подаване на декларацията по електронен път (чрез електронен подпис или ПИК, издаден от НАП) и плащане на задължението към бюджета в срок (до 30-ти април). Много важно допълнение е, че задълженото лице НЕ трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

 

Връщане на платения данък за доходи на минималната работна заплата

Възможно е връщането на удържания и платен от вас данък през 2014г., но при условие, че доходът от трудовите ви правоотношения е в размер до 4080 лева и не сте получавали други доходи.

Физическото лице, няма право да ползва облекчението, ако е получил, различни от трудови правоотношения доходи (например от граждански договори), независимо че общият му годишен доход за 2014 г. не превишава 4080 лева.


Данъчно облекчение за млади семейства

Намаляването на годишната данъчната основа с направените през 2014г. лихвени плащания по кредита за ипотека за покупката на жилището е възможно, при едновременното наличие на следните условия:

1. Жилището, което сте ипотекирали е единствено за семейството през 2014 година;
2. Към датата, когато е сключен договора за ипотечен кредит, един от двамата съпрузи не е навършил 35 години;
3. Вие или съпругът/ата Ви сте сключили договора за ипотечен кредит.

В случай, че ипотечният кредит е по-голям от 100 хил. лв., данъчното облекчение може да се ползва единствено за направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.


Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане

Възможно е намаляване на годишната данъчна основа  до 10%, със сумата на личните вноски за допълнително доброволно осигуряване, направени през 2014г. С  премиите/вноските по договори за застраховки „Живот”,  и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване, годишната данъчна основа може да се коригира с още 10% в посока намаление.   

По аналогичен начин, в случай че направите вноските си чрез работодателя, пак може да намалите до 10% месечната си данъчна основа с внесените от вас през месеца суми по лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, както и до 10% с лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот".

 

Данъчно облекчение при закупен стаж за пенсиониране

В случай на закупуване на стаж за пенсиониране през 2014г. с внесените осигурителни вноски по закупения стаж се намаля  общата годишна данъчна основа. Осигурителен стаж може да се купи в следните случаи:

1. купуване на стаж когато сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия, но не Ви достигат до пет години осигурителен стаж;
2. Купуване на стаж, за времето на докторантурата, когато то е определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".
3. Купуване на стаж, за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование.

Сумата на осигурителните вноски (за 1 месец купен осигурителен стаж), се изчислява  върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице към момента на плащане на вноските (за 2014 и 2015 – 420 лева).
 В числов вид: 17,8% х 420 лева = 74,76 лева на месец.  


При 50% и повече намалена работоспособност

Лица, с 50% и повече намалена работоспособност (определена с влязло в сила решение на компетентен орган), могат да намалят общата данъчна основа с 7920 лева.
А чрез работодателя си може да намалите месечната си данъчна основа с 660 лв


Данъчно облекчение за дарения

Данъци може да спестите и в случай, че сте направили дарение през 2014 година. За да се счита за данъчно облекчение обаче, дарението трябва да  в полза на точно определени организации. Годишната данъчна основа може да се намали в зависимост от случаите с до 5%, до 15% или до 50%.
С до 5% се намаля данъчната основа за дарения, които са в полза на здравни и лечебни заведения, различни специализирани социални институции или институции за хора с увреждания, детски ясли, градини, учебни заведения, регистрирани в страната религиозни институции, Българския червен кръст и др.
Във втората група, с намаление до 15% попадат дарения за културата
В трета група, с намаление до 50% се включват дарения в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция".


Тук е много важно да се отбележи, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от стойността на общата годишна данъчна основа. Тези облекчения важат и ако даренията са в полза на идентични лица от страни членки на ЕС или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението.

 

 

Web Analytics
x
Този уеб сайт използва бисквитки. Използвайки този сайт вие се съгласявате с условията на ползване Повече информация . Съгласен съм